Sarajevska zima i internacionalni Festival Grad – stećci urbane kulture i umjetnosti Sarajeva i Bosne i Hercegovine

15. Septembra 2020, at 11:01

Sarajevo Winter and International Festival City – stećaktombstones of urban culture and art of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina

As the power and duration of stećak tombstonesin time is a witness of life and work of people in this region, from ancient time until present, so are Sarajevo Winter Festival thar arose from the poetics of space of Sarajevo, perhaps just near theEuropa Hotel, where the cultures of the East and West join together, and the newly established urban Festival City, connecting poetics od the world cities through works of artists who feel Sarajevo as their home, symbols of Bosnian and Herzegovinian, Europeanandglobal culture and art of Sarajevo.
Witnesses of thatare many generations that by following Sarajevo Winter and Festival City have found new revelations and knowledge from art and culture and expanded their views of both traditional and modern art, having an opportunity to experience direct encounters with international cultures of the world meridians.
A special tribute should be paid to Mr. Ibrahim Spahić, and his team, a man who has all these years been founder, holder, director, mediator and initiator of global events realized throughthe programcontents of the Sarajevo Winter, and more recently, the InternationalFestivalCity as well. We may say that Mr. Ibrahim Spahićis a non-exhaustive treasury of new ideasand global culturalandartistic contents, through which he, in a dignified manner,enriches culturalandartistic scene of Sarajevoand Bosniaand Herzegovina, connects people and cities, sending a message of peace and beauty of art.

Stećaktombstone is a landmark of life and culture in Bosniaand Herzegovina in physical form, but Sarajevo Winter and International Festival City are landmarks of culture and arts in spiritual, contemporary, modern, and urban experience and form. Finally, we should remember and memorize everything beautiful we learned through the programs of Sarajevo Winter and the artistic Festival City and look forward to seeing the beautiful that is yet to come. Let Sarajevo Winter and the international artistic Festival City last longand let them connect us just as the Bosnian and Herzegovinian stećaktombstones have lasted long and connected us – the heritage of life. form

Zoran Kisić,
journalist

 

Sarajevska zima i internacionalni Festival Grad – stećci urbane kulture i umjetnosti Sarajeva i Bosne i Hercegovine

Kao što je snaga i trajanje stećaka u vremenu svjedok života i rada ljudi na ovim prostorima, od davnih vremena do danas, tako su festival Sarajevska zima koja je nastala iz poetike prostora Sarajeva, možda baš kod Hotela Evropa , gdje se spajaju kulture istoka i zapada, i novonastali urbani Festival Grad, internacionalni festival , koji povezuje poetiku svjetskih gradova kroz djela umjetnika , koji Sarajevo osjećaju kao svoj dom, simboli bosanskohercegovačke, evropske i svjetske kulture i umjetnosti Sarajeva.
Svjedok tome su mnoge generacije koje su prateći Sarajevsku zimu i Festival Grad spoznale nova saznanja i znanja iz umjetnosti i kulture i proširile vidike kako iz tradicionalne , tako iz moderne umjetnosti, imajući priliku da dožive neposredni susret sa internacionalnim kulturama svjetskih meridijana.
Izuzetno priznanje treba odati gospodinu Ibrahimu Spahiću, i njegovom timu, čovjeku koji je sve ove godine pokretač, nosilac , realizator, posrednik i inicijator svjetskih događaja koji su realizovani kroz programske sadržaje Sarajevske zime , a u novije vrijeme i internacionalnog Festivala Grad. Možemo reći da je gospodin Ibrahim Spahić nepresušna riznica novih ideja i svjetskih kulturnih i umjetničkih sadržaja, kojima, na jedan dostojanstven način, obogaćuje kulturnu i umjetničku scenu Sarajeva i Bosne i Hercegovine , povezuje ljude i gradove, šaljući poruku mira i ljepote umjetnosti.

Stećak je biljeg života i kulture u Bosni i Hercegovini u fizičkom obliku, ali su Sarajevska zima i internacionalni Festival Grad biljezi kulture i umjetnosti u duhovnom , savremenom , modernom i urbanom neposrednom doživljaju i obliku. Na kraju , trebamo se sjećati i pamtiti svega lijepog što smo spoznali kroz programe Sarajevske zime i umjetničkog Festivala Grad i radovati se lijepom što tek dolazi. Neka traje i neka nas povezuje Sarajevska zima i internacionalni umjetnički Festival Grad kao što traju i kao što nas povezuju bosanskohercegovački stećci – baština života.

Novinar
Zoran Kisić